Uzņemšanas pieteikums
Kļūt par Biedru ir vienkārši

Par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu vai juridiska persona, vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura ir ieinteresēta Biedrības mērķu sasniegšanā un atbalsta Biedrības darbību neatkarīgi no tā vai tai pieder, vai nepieder BMW markas automašīna aizpildot zemāk pieejamo uzņemšanas pieteikumu. Pēc pieteikuma aizpildīšanas nosūtīsim uz norādīto e-pastu turpmākās instrukcijas.

Lēmumu par Biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīsdesmit (30) dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža un vienreizējas reģistrācijas maksas apmaksāšanas, desmit (10) Euro apmērā, uz Biedrības konta. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Biedrības Valdei ir pienākums piecu dienu laikā paziņot Biedram lēmumu par viņa uzņemšanu Biedrībā, nosūtot informāciju uz Biedra norādīto e-pasta adresi un rakstveidā paziņot Biedram šā lēmuma motivāciju (pamatojumu).

Valdes noraidoša lēmuma gadījumā, biedra atskaitīšanas vai izstāšanās gadījumā, lēmumu nav iespējams pārsūdzēt un iemaksātā vienreizējā reģistrācijas maksa, biedru nauda un citas naudas vienības kuras ir veiktas pēc piekrišanas pieteicējam netiek atgriezta pamatojoties uz nolikumu. Biedrības Valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā paziņot Biedram šo lēmumu un šā lēmuma motivāciju (pamatojumu).

Biedrības Biedru pienākums ir:

 • Piedalīties Biedrības darbībā, veicināt Biedrības uzdevumu īstenošanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu;
 • Ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus;
 • Savlaicīgi maksāt biedra naudu statūtos noteiktajā apmērā un kārtībā;
 • Saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kuros var tikt nodarīts kaitējums Biedrības interesēm.
 • Aizliegts biedriem individuāli veidot atsevišku komūnu, biedrību - esot biedra statusā Bumerstyle Latvija. Visus radušos zaudējumus Bumerstyle Latvija patur tiesības vērsties Valsts policijā, LR tiesā un piedzīt no personām zaudējumu atlīdzināšanu.
 • Iestāties PAR visiem Biedrības izvirzītiem mērķiem un aktīvi tos aizstāvēt.

Piederība Biedrībai var tikt pārtraukta arī izslēdzot Biedru no Biedrības. Izslēgt no Biedrības var Biedru, kura rīcība ir pretrunā ar Biedrības mērķiem, statūtu prasībām, ētikas principiem, Biedrs nepilda savus pienākumus, kopsapulces un Valdes lēmumus. Lēmumu par izslēgšanu no biedrības pieņem Valde saskaņā ar statūtiem. Ja  biedra nauda netiek maksāta vairāk kā sešus mēnešus, Valde ir tiesīga izskatīt jautājumu un pieņemt lēmumu par Biedru izslēgšanas no Biedrības, atbilstoši statūtos noteiktajai kārtībai. Biedrībā iemaksātā nauda netiek atgriezta.

Biedrības Biedri maksā Biedra naudu 8 (astoņi) Euro apmērā par katru ceturksni, iestājoties Biedrībā apmaksa jāveic par visu gadu uzreiz, iemaksājot to Biedrības norēķinu kontā.

Vienreizējas reģistrācijas maksu 10 (desmit) Euro un Biedru naudas gada maksu 32 (trīsdesmit divi) Euro veikt Biedrības "Bumerstyle Latvijas" kontā:

Saņēmējs: Biedrība "Bumerstyle Latvija" Reģ. Nr.: 40008259301 Banka: AS "Swedbank" Konts: LV72HABA0551043006387

Biedrības Biedru ieguvumi pie uzņemšanas:

 • Biedrības T-kreklu;
 • Biedra karti (lai izmantotu sadarbības partneru atlaides. Biedra karti plastikāta formā saņem, veicot pilna gada biedra statusa apmaksu );
 • Divas Biedrības uzlīmes priekš BMW;
 • Bezmaksas Biedrības lielo pasākumu apmeklējumus kopā ar savu otro pusīti;
 • Kā arī daudz citu privilēģiju, kuras individuāli katram tiks izskaidrotas.